SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

Szczegółowe zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 6
w Krośnie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
(dotyczą klas I – VIII, obowiązują od 30 listopada 2020 r.)

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły działalność dydaktyczno - wychowawcza odbywa się w formie zdalnej.
 2. Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.
 3. Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania ok. 20- 30 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na pracę samodzielną ucznia, konsultacje indywidulane z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia. Czas pracy w formie on- line uwzględnia również specyfikę przedmiotu (np. wych. fizyczne). Nauczyciel jest dostępny on- line dla ucznia przez cały czas trwania lekcji.
 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
  a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami,
  b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia,
  c) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjnymi oraz z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Główną platformą komunikacyjną w szkole jest Dziennik Librus Synergia oraz platforma Google G.Suite (Google Classroom oraz Google Meet).
 6. W Dzienniku Librus swoje konta mają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Każdy nauczyciel i każdy uczeń oraz rodzice posiadają swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się w Dzienniku Librus.
 7. Aby móc korzystać z narzędzi Google Classroom oraz Google Meet uczeń musi posiadać konto w Google. W celu skutecznej, bezpiecznej komunikacji i pracy zdalnej wszyscy uczniowie i nauczyciele będą pracować na nowych kontach Google
  (w domenie szkolnej). Wszyscy uczniowie na swoje konto (zakładka „Wiadomości” w Librusie) otrzymali informacje o nowym dostępie do konta Google. To konto nie daje możliwości przesyłania, odbierania wiadomości (w tym zadań domowych).
 8. Najważniejszym narzędziem umożliwiającym zdalne nauczanie będzie Dziennik Librus, w tym: 
 9. a) zakładka: Terminarz – Informacje o planowanych lekcjach, sprawdzianach oraz zebraniach z rodzicami
  są podawane przez nauczycieli w Terminarzu Dziennika Librus - do godziny 16.00 – dzień przed planowaną lekcją.
  W Terminarzu każdy nauczyciel podaje: temat lekcji, strony w podręczniku i w ćwiczeniach, z których będzie korzystał podczas zajęć. Nauczyciel umieszcza również informację, czy lekcja będzie odbywała się na Meet, czy na Classroomie. Nauczyciel podaje informację, gdzie umieści dodatkowe materiały do lekcji np. na Classroom lub w zakładce Lekcje (organizacja – zaplanowane lekcje).
  Zakładka Terminarz nie służy do przekazywania informacji o przygotowaniu materiałów czy zadań do wykonania przez ucznia w domu.
  b)zakładka - Lekcje (organizacja - zaplanowane lekcje) w dzienniku Librus
  Tutaj rodzic oraz uczeń zobaczy materiały przekazane przez nauczycieli za pomocą Planera. Istnieje możliwość wyboru konkretnego zakresu dat czy przedmiotu.
  Planer umożliwia nauczycielom:
  - udostępnianie materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line),
  - otrzymywanie materiałów od uczniów (np. prace, wypracowania, zdjęcia rozwiązanych przez siebie zadań),
  - zamieszczanie informacji dotyczących materiałów do samodzielnej pracy ucznia.
  c) zakładka: Zadania domowe– W tym miejscu nauczyciele zamieszczają zadania na ocenę. 

  Dostęp do nich ma zarówno rodzic, jak i uczeń. Odesłanie jakiegoś pliku (np. jako rozwiązanie zadania), może zrobić jedynie uczeń, logując się na swoje konto ucznia bezpośrednio do systemu Synergia przez WWW(nie przez aplikację mobilną Librus). Uczeń może przesłać do nauczyciela na raz jeden plik lub spakowany folder (ZIP). Domyślnie można zaktualizować przesłany dokument 2 razy. Aby przesłać kolejne rozwiązanie danego zadania, należy się zwrócić do właściwego nauczyciela (np. za pomocą modułu Wiadomości w systemie Synergia) z prośbą o dblokowanie powyższej opcji. Jeśli konieczne jest odesłanie pracy w kilku załącznikach, można spakować je paczkę ZIP. Funkcja ta jest integralną częścią z systemów Windows i macOS. W przypadku Windows wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder,
  w którym zamieszczone są konkretne pliki i wybrać „Wyślij do” -> „Folder skompresowany (zip)”. W macOS klikamy prawym przyciskiem myszy na dany folder i wybieramy funkcję „Kompresuj”. Tak przygotowany plik uczeń może udostępnić w całości swojemu nauczycielowi.

  Zadania domowe mogą być również zamieszczane i odsyłane przez Classroom -
  zgodnie z ustaleniami i informacją od nauczyciela.
  Od 30 listopada 2020 r. proszę nie wysyłać zadań na skrzynki klasowe!

  d) zakładka - Wiadomości

  Tutaj przekazywane będą najważniejsze informacje od nauczycieli i dyrekcji szkoły.
  Uczeń oraz rodzic mogą stale komunikować się z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba albo jakaś kwestia wymaga doprecyzowania.
  Każdy nauczyciel posiada maila służbowego umożliwiającego kontakt z uczniami, rodzicami.

 10. Każdy nauczyciel posiada również maila służbowego umożliwiającego kontakt z uczniami, rodzicami.
 11. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin, przy czym podział godzin w klasach IV- VIII został zmodyfikowany od 26 października.
 12. W przypadku nieobecności nauczyciela w miarę możliwości są organizowane zastępstwa lub zajęcia są odwołane – informacje w „Terminarzu”.
 13. Wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach IV – VIII mają obowiązek wdrożyć wszystkich uczniów w korzystanie z Classrooma w nauczaniu.
 14. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
  w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
 15. Rodzice uczniów klas IV - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
  i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 16. Rodzice dzieci klas I – III są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, pomagają dziecku w łączeniu się na lekcje on- line, przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy
  i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania domowe.
 17. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.
 18. Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje w terminach podanych na stronie internetowej.
 19. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się w godzinach ustalonych z prowadzącymi.  
 20. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

Teresa Janusz – dyrektor zespołu

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50