REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA MZS6 W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 OD 1 WRZEŚNIA 2021 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/21 z dnia 01.09.2021r.
dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie

REGULAMIN
ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE
W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 od 1 września 2021 r.

 

 

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021.1525).

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa w Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa zawarta w niniejszym Regulaminie.
 2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich pracowników, rodziców oraz uczniów uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły pracowników, rodziców i uczniów w okresie pandemii COVID-19.
 5. Regulamin określa działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 6. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 
 7. Oraz złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych.

§ 2

Ogólne zasady organizacji pracy szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W szkole nie mogą przebywać uczniowie mieszkający z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia zgodnie z ustalonym w szkole harmonogramem.
 3. Uczniowie wchodzą do szkoły prze ustalone, stałe wejścia:
 4. klasy I po zajęciach w drugim budynku – wejście od parkingu (szatnia znajduje się na holu głównym szkoły),

- wejście główne – klasy II, III (szatnie znajdują się na korytarzu na parterze przy klasach ), VI, VII (szatnie znajdują się w suterenach),

- wejście od parkingu: klasy IV a  (szatnie znajdują się na korytarzu na parterze przy klasach), IV b, V (szatnie znajdują się w suterenach), VIII (szatnie znajdują się w suterenach).

- dzieci, które przychodzą do świetlicy w godzinach od 6.45 do 7.30 wchodzą do szkoły głównym wejściem;

- wszyscy uczniowie wychodzą głównym wejściem.

 1. Po wejściu uczniów na zajęcia szkoła będzie zamykana. Wejście główne będzie dozorowane przez pracownika szkoły. Konieczność wejścia do budynku powinna być sygnalizowana dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
 2. Uczniowie przebywają na terenie szkoły wyłącznie w czasie zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych oraz zajęć świetlicowych pod opieką nauczycieli.
 3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • przebywanie wyłącznie w wyznaczonych obszarach,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (dotyczy to wszystkich wchodzących, w tym uczniów) oraz zasłonić nos i usta.
 3. Osoby z zewnątrz, w tym rodzice nie mogą wchodzić do pomieszczeń wewnętrznych w szkole, min. do toalet, na stołówkę, do sal dydaktycznych.
 4. Informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego znajduje się przy wejściu do budynku szkoły.
 5. W miejscach, w których nie można zachować dystansu społecznego tj. w szatni szkolnej, na korytarzach, w miejscach wspólnie użytkowanych uczniowie i pracownicy powinni zasłaniać usta i nos.
 6. W trakcie zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych nie ma obowiązku zasłanianie ust i nosa (jest to jednak możliwe).
 7. Uczniowie, nauczyciele powinni zasłaniać usta i nos w trakcie przerw między zajęciami.
 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczniowie powinni jak najczęściej myć ręce używając mydła w płynie i wody. 
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z dystrybutora wody pitnej. Uczniowie będą mogli korzystać z innego dystrybutora pod nadzorem opiekuna.
 11. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 12. Pracownicy obsługi i administracji szkoły zobowiązani są do ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami. 
 13. Uczniowie mają prawo korzystać z gabinetu pomocy przedmedycznej w szkole w przypadku uzasadnionej potrzeby, w określonych godzinach pracy pielęgniarki szkolnej. 
 14. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do podania kontaktu telefonicznego do co najmniej dwóch opiekunów oraz bieżącego aktualizowania kontaktów w przypadku jakichkolwiek zmian.
 15. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą. 
 16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte  lub uczniowie mają uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
 17. W budynku szkoły zostało wydzielone pomieszczenie (obok gabinetu pielęgniarki) na wypadek konieczności odizolowania ucznia lub pracownika.

§ 3

Organizacja zajęć w klasach I-III

 

 1. Uczniowie klas I – III przebywają w wyznaczonych i stałych salach dydaktycznych.
 2. W miarę możliwości każdy uczeń pracuje w wyznaczonym, stałym miejscu.
 3. Zajęcia komputerowe oraz wychowania fizycznego będą odbywać się w innych miejscach (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna /teatralna). 
 4. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III będą prowadzone, w miarę możliwości, w salach przypisanych dla danej klasy lub innych wyznaczonych do tego celu stałych pomieszczeniach.
 5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 6. Uczniowie spędzają przerwy w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli. 
 7. Uczniowie klas II - IV spędzają przerwy i korzystają z toalet wyłącznie na parterze.
 8. Każda grupa (klasa) ma przypisane odrębne miejsce na szkolnym korytarzu.
 9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, przed rozpoczęciem zajęć w danej sali a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 § 4

Organizacja zajęć w klasach IV - VIII

 

 1. Uczniowie w miarę możliwości uczą się w stałej sali lekcyjnej.
 2. 2. W salach lekcyjnych każdy uczeń pracuje w wyznaczonym, stałym miejscu.
 3. Uczniowie klas V-VIII spędzają przerwy i korzystają z toalet wyłącznie na piętrze.
 4. Zajęcia komputerowe oraz wychowania fizycznego mogą odbywać się w innych miejscach (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, teatralna).
 5. Uczniowie czekają w klasie na nauczycieli wychowania fizycznego, którzy sprowadzają ich do szatni wych. fizycznego, nadzorują uczniów w czasie przebierania, po zakończonej lekcji odprowadzają uczniów do klas. Uczniowie absolutnie nie mogą bez opieki nauczyciela schodzić na zajęcia wychowania fizycznego.
 6. Uczniowie przed przejściem na lekcję wychowania fizycznego, w miarę możliwości pozostawiają swoje rzeczy (plecaki, zbędne rzeczy) w salach dydaktycznych. Na zajęcia zabierają wyłącznie strój gimnastyczny (ewentualnie wodę do picia).
 7. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VIII będą prowadzone, w miarę możliwości,
  w salach przypisanych dla danej klasy lub innych wyznaczonych do tego celu stałych pomieszczeniach.
 8. Uczniowie mają zapewnione przerwy nie rzadziej niż co 45 min.
 9. Uczniowie spędzają przerwy w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli.
 10. Uczniowie mają przypisane stałe miejsce w szatni i nie mogą ich zmieniać.
 11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw (wyłącznie pod opieką nauczycieli).
 13. Sale dydaktyczne, części wspólne (korytarze, szatnie) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę (w czasie przerwy, przed rozpoczęciem zajęć w danej sali a w razie potrzeby także
  w czasie zajęć).
 14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Po zakończonych lekcjach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni i pilnuje aż do opuszczenia przez nich szkoły.
 17. Uczeń nie może przebywać nie terenie szkoły bez opieki osoby dorosłej.
 18. W miarę możliwości zostanie zapewniona taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne miejsca spędzania przerw godziny, różne godziny zajęć na boisku).

 § 5

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 
 2. Poszczególne grupy świetlicowe funkcjonują w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący (Gmina Miasto Krosno)  i nadzorujący (Kuratorium Oświaty). 
 3. Uczniowie w miarę możliwości powinni korzystać z zajęć świetlicowych swojej grupy, co znacznie poprawi warunki bezpiecznego pobytu w szkole. 
 4. W godzinach od 645 do 730, od 1130do 1230 oraz od 1430 do 1615 dzieci objęte opieką świetlicową przebywają w grupach mieszanych. 
 5. Dyrektor szkoły ustali listy uczniów przyjętych do poszczególnych, w miarę możliwości stałych grup.
 6. Maksymalna liczba dzieci przebywających w świetlicy to 25.
 7. Dopuszcza się wprowadzenie ograniczeń w przyjęciu uczniów na świetlicę np. tylko z klas I-III lub tylko tych, których obydwoje rodziców pracuje. 
 8. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy zobowiązani są do podania stałych godzin, w których dzieci wymagają opieki świetlicowej. Godziny wyjścia dziecka ze świetlicy muszą być podane w karcie zapisu na świetlicę.
 9. Nie będzie możliwości wybierania dzieci ze świetlicy w różnych godzinach. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci ze świetlicy w ściśle określonych godzinach tj.1330, 1400, 1430, 1500 itd.).
 10. Nauczyciel świetlicy pozwoli dziecku na opuszczenie świetlicy i udanie się do szatni w godzinach podanych przez rodzica. W miarę możliwości dzieci będą wywoływane ze świetlicy przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 11. Rodzice/ opiekunowie oczekują na dzieci poza budynkiem szkoły lub w wyznaczonych miejscach (hol na parterze szkoły). Nie mogą wchodzić na salę, w której prowadzone są zajęcia świetlicowe.
 12. Rodzic może złożyć stosowne oświadczenie o samodzielnym opuszczaniu zajęć świetlicowych przez dziecko. Za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu budynku odpowiada rodzic/prawny opiekun. 
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 14. Uczniowie objęci opieką świetlicową korzystają z toalet wyłącznie na parterze.
 15. W trakcie przebywania dzieci w świetlicy pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 16. Przedmioty, zabawki i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń, zabawki  wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. Zaleca się, aby każde z dzieci dysponowało własnymi materiałami papierniczymi i przyborami.
 17. Pomoce do zajęć, z których będą wspólnie korzystać uczniowie typu: kredki, nożyczki będą spryskane co najmniej raz dziennie płynem do dezynfekcji. 
 18. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe będą odbywały się  na boisku szkolnym, placu zabaw oraz na przyległych terenach zielonych.
 19. Uczniowie spędzają czas na świetlicy z zapewnieniem w miarę możliwości dystansu społecznego. 
 20. Nauczyciele ograniczą zabawy sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 21. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 22. Wszystkie osoby przebywające w świetlicy  zobowiązane są przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii określonych przez Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 § 6

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego

 

 1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grupy nie kontaktowały się ze sobą.
 2. W trakcie zajęć dydaktycznych z placu zabaw korzystają wyłącznie klasy I – IV pod opieką nauczyciela.
 3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 
 4. W godzinach pracy szkoły (6.30 -16.30) rodzice nie mogą korzystać z dziećmi indywidualnie z placu zabaw ani z boiska szkolnego. 
 5. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 
 6. Na boisku szkolnym może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 
 7. W sali gimnastycznej/ sali teatralnej w czasie zajęć lekcji wych. fizycznego / zajęć sportowych może przebywać jedna grupa uczniów pod opieką nauczyciela. 
 8. Przed wejściem na salę gimnastyczna/ teatralna uczeń i nauczyciel obowiązkowo dezynfekuje ręce. 
 9. Uczniowie przebierają się do zajęć/ po zajęciach w miejscu wyznaczonym przez nauczycieli (szatnie, sale lekcyjne) pod opieka nauczycieli. 
 10. Sale zajęć sportowych będą na bieżąco zmywane i dezynfekowane oraz wietrzone. 
 11. Na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 
 12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Dyrektor zobowiązuje wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego i inne o bezwzględne przestrzeganie zasad BHP w trakcie prowadzonych lekcji.

 § 7

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły i podany do wiadomości uczniów (min. na stronie internetowej szkoły). 
 2. Harmonogram uwzględnia wyznaczony czas korzystania z bibliotek dla poszczególnych klas. 
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i nauczyciele. 
 4. Przy wejściu do biblioteki znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Użytkownicy biblioteki mają obowiązek dezynfekować ręce po wejściu do biblioteki.
 6. W bibliotece wyznaczone zostaną strefy dla pracownika biblioteki oraz użytkowników zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 7. Zaleca się zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 8. Użytkownicy biblioteki nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 9. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci oraz z czytelni. 
 10. Uczniowie klas I - III korzystają z zasobów biblioteki szkolnej pod nadzorem wychowawcy, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, wg harmonogramu ustalonego z nauczycielem biblioteki. 
 11. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 
 12. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 
 13. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni (kwarantanna) do wydzielonego miejsca (np. wydzielonej półki), oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 § 8

Kontakty z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. 
 2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
 3. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc
  z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4.
 4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły. 
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numerów telefonów
  do kontaktu i aktualizowania ich, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.
 6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 13 43 209 15 w godzinach jej pracy gabinetu szkolnego (podane na stronie www szkoły) oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3.
 7. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), służy telefon w sekretariacie szkoły - 13 43 209 15.
 8. Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach ustalonych przez wychowawców świetlic i podanych do wiadomości rodzicom oraz na stronie internetowej szkoły.
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
 10. Na terenie szkoły jest możliwość organizacji spotkań z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem (3-4 klasy jednego dnia), przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa (m.in. dystans społeczny, zakrywanie ust, nosa, wyznaczone miejsca na spotkania uniemożliwiający kontakt dużej liczby rodziców).
 11. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczący organizacji pracy szkoły, służące zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów można zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
 12. Dyrektor lub wicedyrektor jest dostępny w w/w kwestiach codziennie w godzinach od 10.00 do 11.00

§ 9

Zasady korzystania z szatni

 

 1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych miejscach/ szafkach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni.
 4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.
 5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku.
 6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym pomieszczeniu.
 7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.
 8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni.
 9. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego.
 10. Nadzór nad szatniami sprawują nauczyciele oraz wyznaczony pracownik szkoły.

§ 10

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze w szkole.
 2. Nauczyciel opiekujący się uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady higieny.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy/ grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Klasa/grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać. 
 6. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 
 7. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej oraz do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m. pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni. 
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego monitorowania stanu zdrowia uczniów poprzez obserwację i stosowania się do zapisów  Regulaminu.
 10. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć, jeżeli rodzic wyraził na to zgodę. 
 11. Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji. 
 12. Nauczyciel ma obowiązek znać obowiązujące w szkole zasady przeciwepidemiczne oraz informować o nich w razie potrzeby rodziców. 
 13. Nauczyciel ma obowiązek reagowania na nieprzestrzeganie przez rodziców, innych pracowników i uczniów  ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych szkoły oraz przestrzeganiem obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa epidemicznego. 
 14. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego informowania Dyrektora szkoły o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka lub innych niepokojących objawach (w szkole prowadzony jest rejestr).

§ 11

Rodzice

 

 1. Rodzic powinien na bieżąco monitorować stan zdrowia dziecka oraz własny.
 2. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 3. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz dostarczyć stosowne oświadczenie – załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 8. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w nagłych sytuacjach.
 9. Zobowiązuje się rodziców do niezwłocznego informowania o zmianie numerów telefonów kontaktowych i bezzwłocznego odbierania telefonów ze szkoły. 
 10. W razie konieczności rodzic/opiekun natychmiastowo przybywa do szkoły jeżeli zaistnieje konieczność odebrania dziecka z objawami chorobowymi ze szkoły.
 11. Zaleca się zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 12. Ograniczone do niezbędnego minimum zostaje przebywanie rodziców na terenie szkoły; zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub z wykorzystaniem komunikatora w dzienniku elektronicznym.

 § 12

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły (wszyscy) powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać  temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować. 
 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 10. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
  w razie potrzeby.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnych (szczególnie sanitarnych) będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych - załącznik nr 2.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. Do obowiązków pracowników obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 § 13

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z uczniem (dotyczy to wyłącznie uczniów klas I- III)lub jeden uczeń.
 4. Do szkoły nie wchodzą rodzice uczniów klas IV - VIII odprowadzający dziecko.
 5. W miarę możliwość rodzice/ opiekunowie uczniów klas II i III również nie powinni wchodzić z dzieckiem do szkoły (mogą to robić w uzasadnionych przypadkach np. problem z usamodzielnieniem dziecka).
 6. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 1,5 metra.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego i w razie potrzeby hol na parterze szkoły), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra, dezynfekowanie rąk, obowiązkowe zakryci ust i nosa.
 8. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły ( np. klasa, toaleta, świetlica, jadalnia).
 9. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do szkoły. Temperatura dziecka powyżej 37,5 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 
 11. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 12. Rodzic ucznia klas I- III oczekuje w wyznaczonym miejscu na dziecko po zakończeniu zajęć.
 13. Uczniowie, którzy samodzielnie wychodzą ze szkoły po zakończonych zajęciach mają obowiązek dostarczyć wychowawcy stosowne oświadczenie rodzica.
 14. Zasady odbierania dzieci ze świetlicy określone zostały w § 5 niniejszego Regulaminu.

 § 14

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Ze stołówki szklonej korzystają wyłącznie uczniowie, którzy zgłosili chęć korzystania z posiłków (zgłoszenie do firmy cateringowej oraz wychowawcy klasy) i wykupili miesięczny abonament.
 2. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz koniecznością właściwej organizacji i nadzoru nad spożywaniem posiłków przez uczniów nie ma możliwości wykupywanie pojedynczych obiadów przy okienku podawczym w stołówce.
 3. Zasady, terminy, miejsce płacenia za obiady zostaną ustalone i podane do wiadomości rodziców.
 4. Personel kuchenny zobowiązany jest do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. Przygotowanie i wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 2. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 
 4. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniu stołówki szkolnej zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 
 5. Posiłki będą wydawane zmianowo i w miarę możliwości spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy (lub grupy świetlicowej) pod opieką nauczyciela.
 6. Uczniowie będą spożywać posiłki zgodnie z ustalonym harmonogramem, w ustalonych godzinach, pod opieką nauczycieli. 
 7. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po dostarczeniu przez firm cateringową list uczniów korzystających z posiłków.
 8. Każda osoba korzystająca ze stołówki (oraz nauczyciele opiekujący się dziećmi) zobowiązana jest do dezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu.
 9. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową przywożone będą  w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców wielokrotnego użytku, które będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
 10. Talerze, łyżki będą wydawane przez pracownika kuchni (w rękawiczkach).
 11. Po zajęciu miejsca przy stoliku pracownik kuchni lub nauczyciel będzie nalewał uczniom zupę z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (rękawiczki).
 12. Przygotowane drugie danie  wydawane będzie przez okienko podawcze. Posiłki oraz sztućce odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 14. Zaleca się usuniecie dodatków (np. sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 15. Po każdej grupie korzystającej ze szkolnej stołówki pracownik kuchni zobowiązany jest do czyszczenia blatów stołów i poręczy krzeseł.
 16. Pracownik kuchni zobowiązany jest do codziennego zmywania i dezynfekowania podłóg, stołów, krzeseł itp.
 17. Na teren stołówki szkolnej wchodzą wyłącznie uczniowie/ nauczyciele w celu spożycia posiłku.

 § 15

Kontakty z osobami trzecimi

 1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, wyznaczony do takich kontaktów pracownik zobowiązany jest zastosować środki ochrony indywidualnej.
 2. Osoby trzecie sygnalizują zamiar wejścia do szkoły poprzez użycie dzwonka do drzwi zewnętrznych i zobowiązane są poczekać na przyjście pracownika.
 3. Odbiór ewentualnych dostaw (towar, przesyłki listowne itp.) odbywać się ma przed wejściem do budynku.
 4. Po wniesieniu dostaw na teren szkoły:
 • w przypadku paczek, zakupionych środków czystości itp. należy odłożyć je we wskazane miejsce, będące poza obrębem dostępności dla dzieci umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.
 • w przypadku przesyłek listownych – należy odłożyć je we wskazane miejsce, będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

 § 16

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ucznia.

 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.
 3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała, jeżeli rodzic wyraził na to zgodę.
 4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
  5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka dyrektor informuje o tym organ prowadzący oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 6. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 8. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 § 17

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika szkoły.

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu : gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
  a) kieruje pracownika do wyznaczone odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu
  z innymi osobami),
 2. b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 3. c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
  4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 § 18

             Postępowanie w przypadku kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenia.

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. a) Każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego
  w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut;
 3. b) Rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas;
   c) Każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
  Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
      a) Pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia;
      b) Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
  w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu
  i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia;
 4. c) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji
  w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 5. Decyzja, do której grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 § 19

Potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
  i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się
  w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu obowiązującym na danym terenie.
 3. W przypadku potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 § 20

       Zasady utrzymywania czystości pomieszczeń i wyposażenia przedszkola

 

 1. Gruntowne sprzątanie szkoły odbywa się codziennie po zakończonej pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, leżaków, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 2. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) odbywa się również w ciągu dnia: po zakończonej procedurze przyjęcia uczniów do szkoły (do godz. 900) oraz przynajmniej 2 razy w ciągu pobytu uczniów w szkole. 
 3. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
 4. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego
  przeznaczonych. 
 5. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych u ucznia, rodzica ucznia lub pracownika szkoły.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
 7. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na opakowaniach środków chemicznych. 
 8. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące. 
 9. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. 
 10. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej). 
 11. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka! 
 12. Do sprzątania pomieszczeń szkolnych zaleca się stosować mopy i ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane, a zużyte odkładane do worka, który po zakończeniu pracy zostanie zamknięty i przekazany do prania w temperaturze co najmniej 60 °C. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki czystości i urządzenia do sprzątania. 
 13. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych - podłóg. 
 14. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka. 
 15. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać. 
 16. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie rejestrują wykonywanie czynności na kartach monitoringu.

§ 21

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie szkoły, przesłany jako wiadomość
  w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniony w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z Regulaminem podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia innej organizacji nauczania (nauczanie
  w formie zdalnej lub mieszanej) uczniowie, rodzice i pracownicy zostaną zapoznani
  ze stosownym Regulaminem.

 

    

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1
                                                                                                                                 

Oświadczenie Rodziców


W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie,

 ja niżej podpisana/y: ………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................

                                                    (imiona i nazwiska Rodziców)

 

oświadczam, że:

przyprowadzone do szkoły dziecko …………………………………………………………… 

                                                                (imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Ponadto oświadczam, że:  

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed wysłaniem/przyprowadzeniem go do szkoły oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

3) zobowiązuje są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

4) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przy użyciu termometru bezdotykowego w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

Wskazuję, następujące osoby do kontaktu w sytuacji zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych:

 • …………………………………………………………….. (imię i nazwisko, nr telefonu)

 

 • ……………………………………………………………..( imię i nazwisko, nr telefonu)

 

W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.


Krosno, dn. .............................                                   ……….............................................
                                                                                              (czytelny podpis obojga Rodziców)

 

 

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50