Historia

15 września 1959 roku w dzielnicy "Kletówka" przy powstałej zaledwie przed kilku laty ulicy Karola Marksa zakończono budowę nowej szkoły. W nowoczesnym, jednopiętrowym budynku zaprojektowanym przez krakowskiego architekta Machnika mieściło się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia fizyko-chemiczna, sala prac ręcznych, sala teatralna, świetlica, kancelaria, pokój nauczycielski, gabinety, kuchnia, magazyny, szatnie, a także mieszkanie dla kierownika szkoły oraz mieszkanie dla woźnego. Jesienią budynek został otynkowany, nie wykonano jednak ogrodzenia parceli szkolnej, nie przygotowano boiska sportowego, zieleńców i kwietników.

Rok szkolny 1959/60

Z zapisków kroniki szkolnej: "U progu Wielkiego Jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego, w słoneczne południe złotej, polskiej jesieni trzeciego dnia października roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego dziewiątego w mieście Krośnie nad Wisłokiem przekazany został do użytku okazały budynek szkolny będący oczywistym dowodem troski Państwa Ludowego o dziecko, jego zdrowie, naukę i kulturę." 


Kierownik Władysław Wilk otwiera drzwi nowej szkoły

Uroczystość otwarcia szkoły

Przemówienie

Inspektorat Oświaty w Krośnie utworzył dla szkoły, która otrzymała kolejny numer "6" nowy rejon szkolny. Rejon ten obejmował południowo-zachodnią część miasta leżącą na lewym brzegu rzeki Lubatówki, od Guzikówki aż do ulicy Kolejowej i Naftowej włącznie z częścią ulicy Krakowskiej i Nowotki. Dzieci z tego rejonu dały w sumie sporą gromadę, bo aż 656. Z tej liczby 239 dzieci przybyło ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 225 dziewczynek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i 194 chłopców i dziewcząt ze Szkoły Nr 3. Utworzono 20 oddziałów: klasy I – VI po trzy oddziały, klasy VII – dwa oddziały. 

Na stanowisko kierownika nowej szkoły powołano Władysława Wilka, dotychczasowego kierownika Szkoły Podstawowej we Wrocance.

Szkole przydzielono 24 nauczycieli:

 • Janina Mojak – z-ca kierownika szkoły, dotychczasowa nauczycielka SP 2
 • Felicja Bartoszewicz – dotychczasowa nauczycielka SP 2
 • Helena Burkacka – dotychczasowa nauczycielka SP 2 
 • Jadwiga Cząstka – dotychczasowa nauczycielka SP 2 
 • Kazimiera Jagiełło – dotychczasowa nauczycielka SP w Zalesiu
 • Maria Karol – dotychczasowa nauczycielka SP 2 
 • Augustyna Kijowska – dotychczasowa nauczycielka SP 2
 • Zofia Kielar – nauczycielka pracująca wcześniej w Ogródku Jordanowskim
 • Zofia Kochańska – nauczycielka zatrudniona na 10 godzin
 • Julia Kozub – dotychczasowa nauczycielka SP 1
 • Zofia Krzanowska – dotychczasowa nauczycielka SP 1
 • Barbara Krzyżanowska
 • Anna Lubaś – nauczycielka zatrudniona na 6 godzin
 • Wacław Łoza – dotychczasowy nauczyciel SP 1
 • Anastazja Marszałek – dotychczasowa nauczycielka SP 2
 • Czesława Pawlicka – dotychczasowa nauczycielka SP 1 
 • Ferdynand Pawlicki – dotychczasowy nauczyciel SP 1
 • Maria Romanowska – nauczycielka z województwa warszawskiego
 • Janina Stachowicz – dotychczasowa nauczycielka SP 1
 • Wanda Wilk – nauczycielka SP we Wrocance
 • Anna Wołek – dotychczasowa nauczycielka SP 3
 • Henryka Zajdel – dotychczasowa nauczycielka SP 3
 • Zbigniew Zborowski – dotychczasowy nauczyciel SP 3
 • Anna Ziemianska – dotychczasowa nauczycielka SP 3

Pierwszym woźnym szkoły została Wiktoria Trojnar, a jej mąż Józef Trojnar został zatrudniony w charakterze palacza i konserwatora.

Młodzież szkolna zastała w nowym budynku zupełnie nowy sprzęt. Sala fizyko-chemiczna urządzona została według najnowszych wymogów. Warunki pracy byłyby już całkiem dobre, gdyby nie odczuwało się braku wielu pomocy naukowych i książek w bibliotece szkolnej. Księgozbiór organizowany był od pierwszego tomu poprzez zbiórkę książek wśród młodzieży szkolnej i rodziców.

Rok szkolny 1960/61

Na początku roku szkolnego do szkoły uczęszczało 715 uczniów w 20 oddziałach. W szkole powstał gabinet lekarski i dentystyczny. Od pierwszych dni nauki rozpoczęły pracę organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, SKO, PCK, ZHP. W styczniu odbyły się zabawy noworoczne, które zorganizowane zostały przez zespół teatralny prowadzony przez nauczycielkę Kazimierę Jagiełło.


W maju dwa zespoły szkolne – taneczny i teatralny wzięły udział w powiatowych eliminacjach zespołów artystycznych. Zespół teatralny, który przedstawił 3-aktową sztukę "Farfurka królowej Bony", zajął w tym przeglądzie I miejsce.


Na przełomie maja i czerwca zorganizowane zostały wycieczki klasowe do Iwonicza Zdroju, Żarnowca, Bóbrki, Krakowa, Nowej Huty i w Bieszczady.

Rok szkolny 1961/62

1 września naukę rozpoczęło 761 uczniów w 21 oddziałach. Z tej liczby 697 uczniów uzyskało pozytywne oceny na świadectwach. Około 70 uczniów otrzymało ufundowane przez Komitet Rodzicielski nagrody książkowe za dobre wysokie wyniki w nauce.

Rok szkolny 1962/63

Naukę rozpoczęło 781 uczniów w 22 oddziałach. Zwiększyła się również liczba zatrudnionych nauczycieli. W klasach I-IV został wprowadzony nowy program nauczania oraz nowe podręczniki.

  

Rok szkolny 1963/64

Liczba oddziałów w szkole wzrosła do 23, do szkoły uczęszczało 816 uczniów. Wyłoniony spośród członków Komitetu Rodzicielskiego – Społeczny Komitet Budowy i Zagospodarowania Terenu Szkoły, po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem boiska sportowego oraz po ogrodzeniu całej parceli szkolnej, jesienią 1963 roku przystąpił do budowy pawilonu szkolnego. Rodzice i przyjaciele szkoły aktywnie włączyli się w to dzieło.

Rok szkolny 1964/65

Na początku roku szkolnego nastąpiły zmiany w kierownictwie szkoły. Dotychczasowego zastępcę kierownika szkoły – Janinę Mojakową zastąpiła Maria Ludwinowska. W tym roku szkolnym przystąpiono do organizacji pracowni języka polskiego, powierzając opiekę nad nią pani Jadwidze Cząstce. Znaczną część wyposażenia i pomocy zakupiono z budżetu szkolnego, część pomocy wykonała młodzież pod kierunkiem nauczycieli.

W początkach zimy młodzież szkolna zebrała znaczną ilość ciepłej odzieży dla najbiedniejszych dzieci z powiatu, a szkolne koło PCK działające pod opieką pani Henryki Zajdel zorganizowało zbiórkę zabawek, które przekazano dzieciom z Domu Dziecka w Krośnie.

W szkole została przeprowadzona wizytacja. Na konferencji podsumowującej wizytację inspektor Kuratorium, Stanisław Chrzanowski powiedział m.in. "Z wielkim zadowoleniem stwierdzam, że dobra opinia jaką się cieszy szkoła jest słuszna. Szkoła ma duże osiągnięcia dzięki sporej liczbie nauczycieli, którzy swą roztropnością i doświadczeniem dzielą się z młodszymi. Dobrało się tu grono, które dźwiga poziom szkoły, walczy o jej honor, dlatego szkoła jest przodującą i należy do najlepszych."

Rok szkolny 1965/66

W rozpoczętym roku szkolnym, w związku z wydłużeniem o rok nauki w szkołach podstawowych, klasy VII realizowały naukę według nowego programu. W szkole uczyło się 813 uczniów. Kontynuowały pracę zespoły teatralny, orkiestralny i taneczny, kółka modelarskie i krajoznawczo-turystyczne. Powstało też "Kółko sprawnych rąk", którego prace dekorowały szkołę.

9 października wręczono szkole nagrodę pieniężną w wysokości 35 000 zł ufundowaną przez Oddział Wojewódzki PKO w Rzeszowie za zajęcie I miejsca w województwie w akcji oszczędzania. Opiekę nad SKO sprawowała Feliksa Knurek. Nagrodę pieniężną przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.


W konkursie zorganizowanym przez PZU i Zarząd Główny ZNP pod hasłem „Szkoła bezpiecznym miejscem dla dzieci” uczniowie zajęli również I miejsce.

Rok szkolny 1966/67

Był to rok, w którym pierwsi uczniowie ukończyli szkołę ośmioklasową. W 24 oddziałach uczyło się 843 uczniów. Nauka rozpoczęła się w odmalowanym budynku.

Dnia 5 października szkoła okryła się żałobą. Po 4 miesięcznej chorobie, zmarła na białaczkę w wieku 34 lat nauczycielka Anastazja Marszałek. W dniu 13 lipca pożegnaliśmy również 57-letnią nauczycielkę Marię Karol. W zmarłych młodzież szkolna utraciła wzorowych pedagogów, dobrych wychowawców, a grono nauczycielskie – kochane i szanowane koleżanki. 

Rok szkolny 1967/68

Od września 1967 r. funkcję zastępcy kierownika szkoły pełniła Kazimiera Jagiełło. W grudniu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie ogłosiło dla dzieci 11-13 letnich konkurs pod hasłem "Pomagam swoim rodzicom", którego celem było budzenie u dzieci aktywności i wdrażanie ich do samodzielnej pracy w zakresie zajęć domowych. Szkoła zajęła I miejsce na szczeblu miasta i otrzymała nagrody rzeczowe.

Rok szkolny 1968/69

W dniu 4 października dokonano odbioru technicznego wykończonego pawilonu sportowego. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 23 listopada.


Z inicjatywy Wydziału Oświaty i Szkoły Muzycznej po raz pierwszy zorganizowano oddział klasy pierwszej dla dzieci umuzykalnionych. Uczniowie mieli dodatkowo 4 godziny, na które składały się: rytmika, gra na skrzypcach i fortepianie.

Rok szkolny 1969/70

W szkole uczyło się 786 uczniów w 22 oddziałach. Grono pedagogiczne obejmowało 28 nauczycieli. W wyniku egzaminów wszyscy absolwenci klas VIII znaleźli się w szkołach ponadpodstawowych.

Rok szkolny 1970/71

Ministerstwo Oświaty oraz Centralny Ośrodek Metodyczny zdecydowały, że w wybranych szkołach podstawowych na terenie całego kraju będzie wprowadzony eksperymentalnie program nauczania matematyki w klasach pierwszych. Eksperyment w naszej szkole jako jedynej w powiecie krośnieńskim i jednej z trzech w województwie prowadziła pani Jadwiga Marciszewska. 12 maja po ciężkiej chorobie zmarła w wieku 53 lat emerytowana nauczycielka, kilkuletni zastępca kierownika szkoły Maria Ludwinowska.

Rok szkolny 1971/72

Kierownicy szkół zostali przemianowani na dyrektorów szkół z większymi uprawnieniami w kierowaniu szkołą i większą odpowiedzialnością za wyniki dydaktyczno-wychowawcze.

Rok szkolny 1972/73

W tym roku szkolnym wszelkie działania koncentrowały się wokół wprowadzenia w życie szkolne ustawy "Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela". 

Rok szkolny 1973/74

Z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ogłoszono konkurs na opracowanie hymnu szkolnego. Pierwszą nagrodę przyznano uczennicom: Małgorzacie Prajsnar i Ewie Orzechowskiej za opracowanie słów oraz nauczycielowi Adamowi Mincbergerowi za skomponowaną melodię hymnu.


W dniu 17 grudnia odbył się uroczysty apel z udziałem Inspektora Szkolnego Jana Krzanowskiego, na którym po raz pierwszy odśpiewano Hymn Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie.

Rok szkolny 1974/75

7 października 1974 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia generała Franciszka Jóźwiaka – "Witolda". 


  

Rok szkolny 1975/76

Uczniowie Robert Gorbat i Lidia Górska zajęli I miejsca w olimpiadzie wojewódzkiej z języka polskiego, a Roman Zimka I miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej z matematyki.

Rok szkolny 1976/77 

31 sierpnia 1977 roku dyrektor szkoły Władysław Wilk przeszedł na emeryturę.

Rok szkolny 1977/78

Z dniem 1 września funkcję dyrektora szkoły objął Kazimierz Jamroga, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie. Opracowano i wdrożono w życie "Regulamin Ucznia". W związku z rozpoczętym w szkole współzawodnictwem o tytuł najlepszej klasy ogłoszono konkurs na proporczyk przechodni. I miejsce w konkursie zajęła uczennica Grażyna Kotowicz, według której projektu wykonano proporczyk wręczany najlepszym klasom w szkole.

Rok szkolny 1978/79

Był to rok rozpoczęcia reformy oświatowej – wprowadzanie dziesięcioletniej szkoły podstawowej. Klasa I rozpoczęła naukę z nowymi programami. Staraniem dyrektora szkoły zakupiono umeblowanie do pracowni klasy I.

25 września w szkole odbyła się uroczystość "Pasowanie na ucznia klasy I".


Z inicjatywy zastępcy dyrektora rozpoczęto starania o przyznanie szkole sztandaru. W szkole prowadzony był kapitalny remont. 

Rok szkolny 1979/80

2 października, w 20 rocznicę otwarcia szkoły, odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru.


  

Rok szkolny 1980/81

20 listopada 1980 r. 11 drużyna ZHP wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowała wieczornicę poświęconą Janowi Kochanowskiemu. Ze względu na narastający kryzys gospodarczy w Polsce reformę szkolnictwa poddano ogólnopolskiej dyskusji. Rada Pedagogiczna wypowiedziała się za utrzymaniem struktury szkolnictwa z ośmioklasową szkoła podstawową. 

Rok szkolny 1981/82

29 marca odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie, w którym to święcie uczestniczyli także rodzice oraz zaproszeni goście.

Rok szkolny 1982/83

Uczennice szkoły Anna Orłowska i Renata Omachel wzięły udział w V Międzynarodowym Turnieju Szachowym Szkół Podstawowych.


  

Rok szkolny 1983/84

Barwnie i żywiołowo obchodzono w szkole Dzień Dziecka. Szczep harcerski „Postęp” i Samorząd Uczniowski zorganizowały festyn rekreacyjno-sportowy. Dzieci udekorowały budynek szkolny kolorowymi obrazami malowanymi na szybach okiennych. Na boisku szkolnym odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Był kiermasz książek, stoiska z ciastkami, lodami i napojami.

Rok szkolny 1984/85

W dniach 5-8 października harcerze z naszej szkoły pod opieką druhny Anny Uliasz i druha Eugeniusza Gąsiora wzięli udział w Zlocie 40-lecia w Cisnej. Harcerze złożyli tam uroczyste przyrzeczenie oraz brali udział w programie słowno-muzycznym "Tobie Ojczyzno".


Dnia 13 października odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia Szkoły. Podczas uroczystości uhonorowano dyrektora szkoły Kazimierza Jamrogę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zastępca dyrektora Kazimiera Jagiełło otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele: Augustyna Kijowska, Henryka Zajdel, Zofia Zięba i pracownik obsługi Józef Trojnar.


Zastępca dyrektora szkoły Kazimiera Jagiełło odeszła na emeryturę.


  

Rok szkolny 1985/86

Po 10 latach pracy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Kazimierz Jamroga. Dyrektor pozostanie w pamięci wszystkich jako wspaniały pedagog, nauczyciel i wychowawca, człowiek wielkiego serca, dobry organizator życia szkolnego i działacz społeczny.

Rok szkolny 1986/87

Funkcję dyrektora powierzono z dniem 1 września 1986 roku Urszuli Kubit. Na stanowiska wicedyrektorów powołano Annę Uliasz i Zofię Ziębę. Od drugiego semestru w szkole obowiązywał nowy Regulamin Uczniowski. Był on efektem pracy uczniów, organizacji szkolnych i grona pedagogicznego.

Z okazji Dnia Dziecka na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczniowie szkoły spotkali się z dyrektorem Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie.

W szkole przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, powiększono powierzchnię kuchni. 

Rok szkolny 1987/88

Zastępca dyrektora Anna Uliasz przeszła do nowo powstałej szkoły. Na jej miejsce powołana została Halina Leśniak. W czerwcu w szkole Kuratorium Oświaty zorganizowało drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa w Warcabach. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce. Przeprowadzono remont dachu oraz remont jednego pionu sanitarnego.

Rok szkolny 1988/89

Informacja zamieszczona w lokalnej prasie: "Z inicjatywy Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie przeprowadzono wśród uczniów zbiórkę zabawek, gier i książek z przeznaczeniem dla ich rówieśników – sierot. Dzieci bardzo przejęły się serdeczną akcją, przyniosły naprawdę piękne rzeczy. Zostały one podzielone między wychowanków Domu Dziecka „Caritas” w Krośnie i PDD w Długiem i wręczone dzieciom przez dzieci."

Zespół wokalny prowadzony przez Adama Mincbergera brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, gdzie zdobył wyróżnienie. 


Zespół wokalny klas I-III prowadzony przez Zofię Wójtowicz zajął I miejsce w Hufcowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego.

Rok szkolny 1989/90

Nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Z tego stanowiska zrezygnowała Zofia Zięba, a na jej miejsce powołano Teresę Janusz. Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunem była Stefania Wilk zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO". Przeprowadzono remont drugiego pionu sanitarnego.

Rok szkolny 1990/91

Do szkoły powróciło nauczanie religii. Katechetami byli siostra Magdalena Sypko w klasach 0 – IV i ksiądz Adam Daraż w klasach VI – VIII. 

Rok szkolny 1991/92

Był to trudny rok ze względu na sytuację społeczną i polityczną kraju. Odbiło się to znacznie na oświacie. Zlikwidowano wszystkie zajęcia nadobowiązkowe i znaczną liczbę zajęć obowiązkowych. Mimo takiej sytuacji uczniowie przygotowywani przez nauczycieli (społecznie) osiągali znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

Rok szkolny 1992/93

Uczniowie szkoły: Ewelina Gawdzis, Piotr Chudziński, Barbara Boczar, Agnieszka i Anna Mączko, Renata Papierz, Agnieszka Przybylska, Bartek Pasterczyk, Anna Świątek, Aneta Ukleja, Katarzyna Więcek, Monika Zajdel, Monika Zima, Bartek Zborowski, Katarzyna Steliga poprowadzili zabawę karnawałową dla dzieci upośledzonych umysłowo. W podziękowaniu jakie otrzymała szkoła od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych znalazły się słowa: "Dar wrażliwych serc – ciepło, życzliwość, bezinteresowność i troska z jaką spotkały się nasze dzieci zaowocowały cudowną atmosferą imprezy."

Uczniowie szkoły, zorganizowani w SK PCK włączyli się do akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Członkowie koła zebrali w szkole kwotę 2814 zł, którą wpłacili na konto akcji.

Rok szkolny 1993/94

Szkoła wymaga gruntownego remontu. Środki finansowe nie pozwoliły na poważniejsze prace. Udało się jednak odmalować znaczną część szkoły. W pawilonie sportowym została wymieniona instalacja elektryczna. 

Rok szkolny 1994/95

Do szkoły uczęszczało 583 uczniów. Z okazji Dnia Seniora w październiku odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami szkoły. Wzruszającą uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Mirosławy Grabias. 


Uczniowie brali udział w licznych konkursach przedmiotowych, osiągając w nich znaczące sukcesy. Brali również udział w konkursie recytatorskim z okazji 100 rocznicy urodzin J. Tuwima, wieczorze poezji – konkursie wierszy o tematyce rodzinnej, konkursie plastycznym podsumowującym obchody Roku Rodziny.

Rok szkolny 1995/96

Od wielu lat w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski pod opieką pani Elżbiety Zając. W tym roku m.in. przeprowadzono zbiórkę makulatury na zakup środków czystości do szkoły, zorganizowano pomoc materialną w formie paczek żywnościowych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zbiórkę pieniędzy połączoną ze sprzedażą kartek okolicznościowych dla Fundacji "Wszystko dla dzieci".

W szkole wykonano boksy w szatni dla poszczególnych klas, zabudowano holl na górnym korytarzu, tworząc w ten sposób dodatkową salę lekcyjną, zorganizowano pracownię komputerową. 

Rok szkolny 1996/97

Uczniowie klas VII i VIII brali udział w międzyszkolnym Turnieju Wiedzy "Drogi Polski do Niepodległości", w którym zajęli trzy pierwsze miejsca. W konkursie plastycznym "V wizyta Ojca Świętego na Podkarpaciu" nagrodzono 10 prac spośród 632. Uczennica szkoły Barbara Pietrasz znalazła się wśród nagrodzonych.

Szkoła odnosiła liczne sukcesy sportowe. Uczniowie Piotr Hajduk i Marcin Włodarski zostali powołani do kadry makroregionu na Mistrzostwa Polski.

Uczniowie wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata – Polska 96". Efektem tej pracy było oczyszczenie ze śmieci dużego obszaru dzielnicy Południe.

Rok szkolny 1997/98

Sierpień był bardzo pracowitym miesiącem. Trwały prace związane z wymianą parkietu na płytki ceramiczne na szkolnych korytarzach. Wymieniono również podłogę w sali gimnastycznej, gabinecie dyrektora, sekretariacie oraz pracowni fizyko-chemicznej.

Od września szkołą kierował dyrektor i jeden wicedyrektor.

Pani Jadwiga Cząstka, emerytowana nauczycielka języka polskiego otrzymała Krzyż Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W Domu Nauczyciela odbyła się wzruszająca uroczystość, w której wzięli udział uczniowie szkoły. Pani Cząstka dzieliła się wspomnieniami ze swojej działalności nauczycielskiej, patriotycznej, m.in. na temat tajnego nauczania w czasie wojny.


Uczeń Piotr Hajduk został powołany do szkolnej kadry piłki nożnej reprezentacji Polski.

Po raz pierwszy w szkołach podstawowych odbyło się badanie kompetencji uczniów klas VIII, które było jednocześnie egzaminem do szkół średnich.

Rok szkolny 1998/99

Uczniowie klas VIII Maciej Dybaś, Wojciech Gruszka i Paweł Krzywda odnieśli zwycięstwo w finale III Konkursu Wiedzy Historycznej odbywającego się pod hasłem "Miejsce Solidarności w powojennej Polsce". Konkurs odbył się w Krakowie, uczestniczyło w nim 18 szkół, a w eliminacjach brało udział ponad 500 uczniów z całego kraju. Uczniów przygotowywała pani Ewa Bereś, nauczycielka historii.

Zarząd Osiedla Południe, Komitet Rodzicielski, Krośnieński Dom Kultury oraz Dyrekcja Szkoły zorganizowali w czerwcu I Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Kulturalny. Jest to impreza służąca integracji środowiska lokalnego i szkolnego, pozwala również na zdobycie środków finansowych na działalność szkoły.


Po raz pierwszy mury szkoły opuścili uczniowie klas VI, którzy od września rozpoczęli naukę w gimnazjach.

Rok szkolny 1999/2000

W listopadzie w szkole odbyła się Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego połączona ze szkolną imprezą "Wybory najmilszej uczennicy szkoły". Najmilszą została Klaudia Kasprzyk, uczennica klasy Vc.


Uczniowie szkoły zajęli I miejsce w turnieju drużynowym w tenisie stołowym o Puchar Dyrektora MOS w Krośnie. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, Samorząd Uczniowski zorganizował Wybory Nauczyciela Roku. Została nim nauczycielka języka polskiego pani Małgorzata Matelowska.

W czerwcu zorganizowany został II Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Kulturalny, którego gościem specjalnym był Bogusław Mec.


Mury szkoły opuścił ostatni rocznik klas VIII.

Na emeryturę przeszła dyrektor szkoły mgr Urszula Kubit. Pracowała w szkole od 1967 r. w charakterze nauczyciela chemii. Od 1986 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Rok szkolny 2000/01

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora szkoły objęła Teresa Janusz. Funkcję wicedyrektora powierzono Stefanii Wilk.

Szkoła zmieniła wystrój. Na korytarzach pojawiły się kolorowe ilustracje, co zdecydowanie poprawiło ich wygląd. Założono w szkole system alarmowy. Urządzone zostało drugie pomieszczenie na zajęcia świetlicowe, co pozwoliło zdecydowanie poprawić warunki pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

W szkole odbyła się kolejna edycja "Wyborów najmilszej uczennicy". Została nią Monika Częczek.


Samorząd Uczniowski zorganizował "Dzień Europejski", w czasie którego uczniowie prezentowali kulturę, tradycje i historię krajów Unii Europejskiej.

Z udziałem 11 zespołów w hali MOSiR rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Krosna. Zwycięstwo odnieśli nasi uczniowie. Najlepszym bramkarzem turnieju został uczeń klasy V Maciej Filar. 

Zorganizowany został kolejny Festyn Rodzinny, z którego dochód przeznaczony został na remont zaplecza sanitarnego pawilonu sportowego. Gościem festynu był Roberto Zucaro z Włoch.


Rok szkolny 2001/02

Uczniowie szkoły pod opieką nauczycielek Elżbiety Zając, Elżbiety Dudek i księdza Piotra Dziankowskiego przygotowali Jasełka, które były wystawione dla uczniów szkoły, nauczycieli, emerytów, rencistów, dzieci z Przedszkola Nr 4 i Nr 7. Jasełka były również odegrane w Kościele Farnym.

Najmilszą uczennica szkoły została w tym roku uczennica klasy VI Sylwia Franczak.

Rok szkolny 2002/03

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą", portal Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W grudniu w ramach zadania "Szkoła bez przemocy" zorganizowany został ulicami miasta Krosna "Marsz przeciw przemocy". Pomysłodawcami i głównymi organizatorami były dyrektor szkoły Teresa Janusz i pedagog Iwona Bajorska. Uczniowie spotkali się z Panem Wiceprezydentem Bronisławem Baranem. Na jego ręce złożyli petycję – prośbę o życie bez przemocy. Informacje na temat "Marszu" znalazły się w lokalnej prasie. Relację z przebiegu marszu można było obejrzeć w Telewizji Rzeszów oraz Krośnieńskiej Telewizji "Obiektyw". 


W tym roku szkolnym uczniowie postanowili wybrać Najmilszego Ucznia. Impreza odbyła się w KDK, dzięki życzliwości pani dyrektor Krystyny Kasprzyk (byłej uczennicy SP 6). Najmilszym uczniem został Przemysław Machowski. Nagrodę publiczności otrzymał Kamil Sajdak. 


W słoneczną niedzielę 1 czerwca już po raz piąty na boisku sportowym odbył się Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Kulturalny. W festynie wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami oraz mieszkańcy Krosna. Wieczorem zaszczycili nas prezydenci Krosna: Piotr Przytocki i Bronisław Baran. W programie znalazły się występy wokalne i taneczne uczniów szkoły, pokaz judo w wykonaniu Klubu Sportowego "15", koncert Górskiej Dziecięcej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, program estradowy dla dzieci "Jaga i Jacolo", koncert Sashy Popaza z Jugosławii.


Dochód z festynu przeznaczony został na remont kapitalny pracowni komputerowej. Udało się również z funduszy Rady Rodziców zainstalować stałe łącze internetowe, z którego mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele.

W okresie wakacji rozpoczął się remont instalacji centralnego ogrzewania w całej szkole. Przebudowana została kotłownia, wyposażono ją w nowoczesne urządzenia. Staraniem pani dyrektor przy szkole wybudowano parking. Wyremontowane zostały również schody do głównego wejścia do szkoły.

Rok szkolny 2003/04

Otrzymaliśmy certyfikat i tytuł "Szkoła z klasą", która: dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.


W ramach prac remontowych rozpoczęła się kompleksowa wymiana okien.

Jesienią, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz uczniowie wystąpili do Prezydenta Miasta Krosna z wnioskiem o nadanie szkole imienia. Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 marca 2004 roku nasza szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka.

Rok szkolny 2004/05

15 października 2004 roku szkoła obchodziła niecodzienną uroczystość: 45-lecie szkoły, nadanie szkole imienia Janusza Korczaka, pasowanie uczniów klasy I oraz Święto Edukacji Narodowej.


Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy Patrona Szkoły dokonał prezydent miasta Krosna Piotr Przytocki, w obecności dyrektora szkoły Teresy Janusz, wiceprezydenta Miasta Krosna Bronisława Barana, przewodniczącego Rady Miasta Krosna Stanisława Słysia, wizytatora Kuratorium Zygmunta Pelczara, przewodniczącego Rady Rodziców Mirosława Romana, przedstawiciela uczniów Michała Gajdy oraz uczniów klasy I a. Pamiątkowa tablica została ufundowana przez Rodziców, jej twórcą jest artysta rzeźbiarz Kazimierz Łach. 


Uczniowie szkoły osiągnęli liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Wśród sześciu laureatów ze wszystkich krośnieńskich szkół podstawowych Konkursu Interdyscyplinarnego Matematyczno-Przyrodniczego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, aż 3 to laureaci z naszej szkoły: Marcin Kostański, Michał Gajda, Mateusz Skomiał, finalistą ww. konkursu został Mikołaj Karwat.

Od września 2004r. szkoła realizuje Program na Rzecz Społeczności Romskiej, który obejmuje szereg działań: organizacje zajęć wyrównawczych dla dzieci romskich oraz zajęć rozwijających zainteresowania, integrację z zespołami klasowymi, organizację wypoczynku letniego, zatrudnienie asystenta romskiego.


W roku 2004/05 podjęto szereg działań zmierzających do poprawy warunków nauki uczniów. W okresie wakacyjnym wykonano remont Sali Teatralnej (zdjęta została stara boazeria, położono panele, wymieniona została instalacja elektryczna, wybudowano scenę), wyremontowano salę do zajęć oddziału zerowego, odmalowano holl główny szkoły, zmieniono jego wystrój. W okresie jesienno-zimowym wymieniono okna w 11 salach lekcyjnych oraz drzwi główne do szkoły. Wyremontowano również klatkę przy wejściu do szkoły, odmalowano świetlicę szkolną, przeprowadzono remont kapitalny dwóch klas nauczania zintegrowanego.

Rok szkolny 2005/06

W szkole w 12 oddziałach, łącznie z "zerówką", uczyło się 302 uczniów. Szkoła zajęła I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych miasta Krosna. W nagrodę otrzymała sprzęt sportowy oraz stroje sportowe z logo naszej szkoły.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 września szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła Promująca Zdrowie". Koordynatorami programu zostały nauczycielki Elżbieta Zając i Agnieszka Gaj.


W szkole przeprowadzono remont kapitalny biblioteki szkolnej – pomieszczenie biblioteki zostało powiększone o 25 m2, co znacznie poprawiło warunki korzystania ze zbiorów.


Odmalowane zostały dwie kondygnacje szkoły, szkoła zmieniła wystrój, wymienione zostały okna w świetlicach, szatniach i klatkach schodowych, wyremontowano 3 kolejne klasy lekcyjne.

Rok szkolny 2006/07

W kolejnym roku szkolnym liczba oddziałów w szkole pozostała bez zmian. Kolejny rok jest realizowany Program na Rzecz Społeczności Romskiej. Z inicjatywy opiekuna LOP pani Elżbiety Zając uczniowie szkoły brali udział w VII Edycji Akcji Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt pod hasłem "Pomóżmy zwierzętom". Efektem zaangażowania uczniów było przekazanie darów do schroniska "Kundelek" w Rzeszowie. Wyjazd uczniów do Rzeszowa połączony został ze zwiedzaniem Podziemnej Turystycznej Trasy Rzeszowa.

Szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie".


Uczennica Jagoda Urba została laureatką Konkursu Interdyscyplinarnego z języka angielskiego, Anna Pająk finalistką Konkursu Interdyscyplinarnego z języka polskiego, Michał Czajka zajął II miejsce w województwie podkarpackim IMS w Indywidualnych Mistrzostwach LA.

W roku 2006/07 podjęto szereg działań zmierzających do poprawy warunków nauki uczniów. Wyremontowano 6 sal lekcyjnych, świetlicę integracyjną, pomalowane zostały korytarze w całej szkole. Częściowo wymienione zostało ogrodzenie szkoły. Staraniem pani dyrektor szkoła otrzymała nową pracownię komputerową ze środków FŚE.


JEDNA Z WYREMONTOWANYCH SAL LEKCYJNYCH

KORYTARZ NA PARTERZE

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Rok szkolny 2007/08

W roku szkolnym 2007/08 odbyła się wizytacja kuratoryjna szkoły, którą przeprowadził wizytator Marek Paczkowski. Wizytacja obejmowała stan, warunki, realizację i efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wyniki wizytacji wskazują na bardzo dobre funkcjonowanie szkoły we wszystkich jej aspektach.

Szkoła (jako jedyna szkoła podstawowa z Krosna i jedna z nielicznych w województwie podkarpackim) brała udział w programie pilotażowym MEN "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej". Ideą programu jest wprowadzenie nowatorskiej metody nauczania i oceniania, która sprzyja osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz wzrostowi motywacji uczniów do nauki. Szkoła należy do szkół innowacyjnych – nauczyciele realizowali 9 programów innowacyjnych.

Uczniowie klas VI osiągnęli wysokie wyniki sprawdzianów zewnętrznych, co plasuje szkołę w czołówce krośnieńskich szkół podstawowych. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach i zawodach. Maciej Jakubiec z klasy V i Jakub Kręt z klasy VI zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego języka angielskiego.

W okresie wakacyjnym wykonana została modernizacja dachu łącznie z wymianą rur spustowych oraz wykonaniem obróbek blacharskich. Dokończona została wymiana ogrodzenia szkoły.

W lipcu 2007 roku rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem i odwodnieniem liniowym. Uroczyste oddanie do użytku boiska odbyło się w czerwcu w czasie Festynu Rodzinnego. Otwarcia boiska dokonał Pan Wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran. Boisko poświęcił ks. Dziekan Karol Bryś.


WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

Staraniem pani dyrektor szkoła otrzymała nowoczesną Czytelnię Multimedialną ze środków FŚE.


CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

Rok szkolny 2008/09

Do szkoły uczęszczało 232 uczniów w 10 oddziałach oraz 25 dzieci do oddziału "0".

Wakacje oraz wrzesień upłynęły w atmosferze prac remontowych: dokończono remont kapitalny I pionu sanitariatów, wykonano remont boiska trawiastego, bieżni, skoczni, położono kostkę na placu przed wejściem głównym do szkoły. Szkoła została w całości ogrodzona.


NOWA NAWIERZCHNIA PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM

NOWA MURAWA NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ

PLAC ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH

Za zgodą Prezydenta Miasta Krosna od dłuższego czasu nie używany pawilon sportowy został wydzierżawiony na prywatne przedszkole, które zostało uruchomione w styczniu 2009 r.

Praca uczniów i nauczycieli w bieżącym roku szkolnym przełożyła się na wymierne efekty: 3 laureatów i 5 finalistów konkursów interdyscyplinarnych, co daje I miejsce wśród krośnieńskich szkół podstawowych; bardzo wysoki wynik szkoły w sprawdzianie zewnętrznym klas VI. Szkoła wdrażała kolejny rok Ocenianie Kształtujące. Praca koncentrowała się na zwiększeniu motywacji uczniów do nauki oraz poprawie współpracy z rodzicami.

Rok szkolny 2008/09 poświęcony był przygotowaniom Jubileuszu 50-lecia szkoły, który odbył się 10 października 2009 roku.

 

 Hymn

W 1973 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ogłoszono konkurs na opracowanie hymnu szkolnego.

Pierwszą nagrodę przyznano uczennicom: Małgorzacie Prajsnar i Ewie Orzechowskiej za opracowanie słów oraz nauczycielowi Adamowi Mincbergerowi za skomponowaną melodię hymnu.

W dniu 17 grudnia 1973 roku odbył się uroczysty apel z udziałem Inspektora Szkolnego, mgr Jana Krzanowskiego, na którym po raz pierwszy odśpiewano Hymn Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie.

 

Hymn Szkoły Podstawowej Nr 6

 Nauka oświetla nam drogę życia
jak wielka gwiazda pośród nocy
i w uciążliwej długiej wędrówce
otwiera nam szeroko oczy.
Będziemy szkołę zawsze kochali,
będziemy za nią z ufnością szli,
będziemy zawsze ją pamiętali
przez wszystkie życia swego dni.
Do pracy więc uczniowie,
wśród szkół prym chcemy wieść,
niech zawsze najlepszą będzie
Szkoła Numer Sześć!

   

 

 

 Patron szkoły

 

 

 

 

     

 

"Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia
i dążcie do sławy, coś z tego zawsze wyniknie"

Janusz Korczak

 

        

15 października 2004 roku, w 45 rocznicę funkcjonowania, naszej szkole nadano imię Janusza Korczaka. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy Patrona szkoły dokonał prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, w obecności m.in. wiceprezydenta, przewodniczącego Rady Miasta, dyrektora szkoły, i przedstawicieli Kuratorium. Pamiątkowa tablica została ufundowana przez Rodziców, jej twórcą jest artysta rzeźbiarz Kazimierz Łach.

 

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) urodził się 22.VI.1878 lub 1879 r., zmarł około 6 VIII 1942 r. w obozie zagłady w Treblince. Był pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, lekarzem. Pochodził z rodziny żydowskiej; należał do kręgu postępowej inteligencji warszawskiej; współpracował m.in. z „Głosem”, „Przeglądem Społecznym”, „Czytelnią dla wszystkich”. W latach 1912-1942 sprawował funkcję dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie. Od 1919 r. współorganizował powstanie i działanie zakładu wychowawczego dla dzieci polskich „Nasz Dom”. Wykładał w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Wolnej Wszechnicy Polskiej. Stale współpracował z wieloma pismami, m.in. „W słońcu”, „Szkoła Specjalna”. W 1926 r. założył pierwsze i jedyne w swoim rodzaju czasopismo dla dzieci „Mały Przegląd”, które redagował wraz z dziećmi (ukazywało się do 1939r.). Był autorem popularnych pogadanek radiowych (1935-1936) zwanych gadaninkami Starego Doktora. W sierpniu 1942 r., mimo szansy opuszczenia getta, pozostał ze swymi podopiecznymi. Zginął wraz z nimi wywieziony do obozu zagłady w Treblince. 

Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się, by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym etapie swego istnienia i ma prawo być sobą, takim jakim jest. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie w stworzonym przez Korczaka nowoczesnym antyautorytarnym systemie wychowania, respektującym potrzeby i dążenia dziecka, a zarazem skłaniającym je do pracy nad sobą i pobudzającym do aktywności oraz samodzielności. System ten opierał się na różnych formach dziecięcego samorządu.

Swoje poglądy pedagogiczne Korczak zawarł przede wszystkim w tetralogii „Jak kochać dziecko” (1920) i programowym utworze „Prawo dziecka do szacunku” (1929), a także w wielu innych pracach, m.in. „Momenty wychowawcze” (1919), „Prawidła życia” (1930), „Pedagogika żartobliwa” (1939). Korczak był również pisarzem dla dzieci i o dzieciach, np. adresowane do dzieci „Mośki, Joski i Srule”, „Józki, Jaśki i Franki”, „Kiedy znów będę mały” (1925), powieści o Królu Maciusiu. Twórczość literacka Korczaka obejmuje ponadto naturalistyczne powieści społeczne („Dzieci ulicy”, „Dziecko salonu”, 1906), satyrę obyczajową („Koszałki opałki”, 1905), prozę poetycką („Sam na sam z Bogiem”, 1922), utwory dramatyczne („Senat szaleńców”, wystawiony w 1931). 

 


  

Więcej informacji o Januszu Korczaku znajdziesz poniżej:

Wikipedia o Januszu Korczaku

Cytaty Janusza Korczaka

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50