REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Uwagi wstępne:

Ocenę z zachowania ustala się w oparciu o zachowanie ucznia w szkole oraz poza nią i obejmuje ona:

 • Stosunek do obowiązków szkolnych, w tym w szczególności wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 • Kulturę osobistą, w tym w szczególności dbałość o piękno mowy ojczystej, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
 • Aktywność społeczną na rzecz klasy i szkoły, w tym w szczególności postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor  i tradycje szkoły, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Ocena z zachowania ucznia jest wystawiana przez wychowawcę klasy.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wychowawca przy ustaleniu klasyfikacyjnej oceny z zachowania ma obowiązek uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.

Przed wystawieniem oceny z zachowania wychowawca konsultuje się z:

 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły – wszyscy uczący nauczyciele wystawiają każdemu uczniowi proponowaną ocenę z zachowania i wpisują do dziennika wychowawcy.
 • Zespołem klasowym – brana jest pod uwagę ocena większości uczniów.
 • Uczniem dokonującym samooceny - w przypadku znacznych rozbieżności między oceną proponowaną przez nauczycieli, klasę, wychowawcę uczeń uzasadnia swoją propozycję oceny z zachowania.

Zachowanie ucznia w klasie IV-VIII ocenia się według skali:

 • Wzorowe – wz
 • Bardzo dobre – bdb
 • Dobre – db
 • Poprawne – pop
 • Nieodpowiednie – ndp
 • Naganne – ng

Oceną wyjściową przy ustalaniu oceny z zachowania jest zachowanie dobre.

Wyniki w nauce nie mogą decydować o ocenie z zachowania. Ocena z zachowania nie wpływa na promocję i ukończenie szkoły przez ucznia.

Ocenę zachowania ucznia przeprowadza się dwa razy w ciągu roku:

 • I półrocze – ocena wpisana do dziennika lekcyjnego i dziennika wychowawcy
 • II półrocze – ocena końcowa wpisana do dziennika lekcyjnego, dziennika wychowawcy, do arkusza ocen oraz na świadectwie.

O  przewidywanej ocenie z zachowania wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.

Ocena z zachowania jest oceną jawną dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania

Ocena wzorowa

Może ją otrzymać uczeń, który jest wzorem do naśladowania, spełnia wszystkie wymagania oceny bardzo dobrej z zachowania a ponadto jest wzorem dla innych:

Stosunek do nauki

 • Posiada liczne pochwały i uwagi pozytywne, dotyczące wymagań edukacyjnych.
 • Rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 • Bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, osiągając w nich sukcesy.

Kultura osobista

 • Dostrzega złe zachowania i reaguje na nie, jest wrażliwy na krzywdę innych.
 • Swoim zachowaniem motywuje innych do pozytywnych zachowań.

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Aktywnie pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym oraz innych organizacjach i kołach zainteresowań.
 • Samodzielnie w czasie wolnym wykonuje pomoce i dekoracje szkolne.
 • Wzorowo reprezentuje klasę i szkołę na imprezach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Chętnie służy pomocą kolegom, nauczycielom i innym osobom.
 • Wykazuje własną inicjatywę na rzecz promocji szkoły.

     

Ocena bardzo dobra

Może ją otrzymać uczeń, który spełnia wymagania oceny dobrej a ponadto cechują go następujące zachowania:

Stosunek do nauki

 • Zawsze odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji.
 • Aktywnie uczestniczy w lekcjach.
 • Zawsze przynosi pomoce szkolne i wykonuje dodatkowe prace (projekty, referaty, plansze, tablice, itp.)
 • Rozwija zainteresowania przez udział w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych zarówno w szkole jak i poza nią.
 • Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Kultura osobista

 • Wyróżnia się kulturą osobistą.
 • Staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych, pomaga im.
 • Dba o honor i tradycje szkoły.
 • Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich.
 • Troszczy się o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Służy pomocą w nauce.
 • Sumiennie wywiązuje się z przyjętych funkcji w klasie i szkole.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
 • Buduje wspólnotę klasową, dba o miłą i koleżeńska atmosferę.
 • Godnie reprezentuje klasę i szkołę na imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Chętnie służy pomocą kolegom, nauczycielom i innym osobom.
 • Dba o wystrój klasy.

                  

Ocena dobra

Może ją otrzymać uczeń, który swoim zachowaniem spełnia następujące warunki:

Stosunek do nauki

 • Pracuje na miarę własnych możliwości i warunków.
 • Systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych.
 • Odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji.
 • Przynosi pomoce szkolne (podręczniki, zeszyty, strój gimnastyczny, potrzebne przybory).
 • Prowadzi starannie zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń.
 • Nie odpisuje zadań domowych i sprawdzianów.
 • Na bieżąco uzupełnia braki wynikające z absencji.
 • Nie przeszkadza w pracy innym uczniom.
 • Na lekcjach nie spożywa posiłków, nie żuje gumy.
 • Nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych ( nie wagaruje).
 • Zawsze przynosi do szkoły Dzienniczek Ucznia i systematycznie go uzupełnia.
 • Przestrzega regulaminu i ustaleń podejmowanych przez zespół klasowy.

Kultura osobista

 • Właściwie zachowuje się podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, świetlico-wych, podczas przerw, wyjść poza szkołę, uroczystości szkolnych, imprez kla-sowych i szkolnych.
 • Przestrzega Regulaminu Zachowania i ustaleń zespołu klasowego (m.in. zapisów Kontraktu Klasowego)
 • Jest życzliwy w stosunku do kolegów, nie obgaduje, nie przezywa, nie wyśmiewa,nie dokucza w żaden inny sposób (zarówno bezpośrednio, jak i na portalach społecznościowych).
 • Z szacunkiem odnosi się do osób starszych, właściwie zachowuje się podczas rozmowy.
 • Nie wywołuje konfliktów
 • Nie używa wulgarnego słownictwa.
 • Szanuje symbole narodowe, religijne, jest tolerancyjny.
 • Nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych, dba o własne zdrowie i szanuje zdrowie innych.
 • Nie przywłaszcza sobie cudzej własności.
 • Dba o mienie szkoły, nie niszczy sprzętu i pomocy naukowych, w tym książek i podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej (zabezpiecza je poprzez obłożenie i dba o ich estetykę)
 • Stosuje się do obowiązku noszenia obuwia zamiennego.
 • Chodzi do szkoły schludnie i estetycznie ubrany (strój ucznia jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły, nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji).
 • Ma stosowną do szkoły fryzurę (nie farbuje włosów), nie maluje paznokci oraz nie stosuje makijażu.
 • Nie używa bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (MP3, tablety, itp.) w trakcie lekcji, przerw, zajęć dodatkowych, zajęć świetlicowych, imprez i uroczystości (zgodnie z zapisami statutowymi).
 • Po zakończonych lekcjach nie pozostaje na terenie szkoły, placu zabaw, boiska bez opieki nauczyciela.
 • Nie naśladuje niewłaściwych zachowań.

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Dba o ład i porządek w klasie i szkole.
 • Wypełnia obowiązki powierzonych mu funkcji np. dyżurnego.
 • Wykonuje polecenia wychowawcy oraz innych nauczycieli.
 • Bierze udział w przygotowaniu gazetek klasowych i szkolnych.
 • Pomaga w organizacji imprez klasowych i szkolnych.

Uczeń może mieć 3 uwagi negatywne (nie mogą to być uwagi dotyczące agresji fizycznej lub psychicznej). Uwagi wpisywane są w dziennik elektroniczny.

Uczeń nie otrzymał nagany Wychowawcy.

    

Ocena poprawna

Otrzymuje ją uczeń, którego cechują następujące zachowania:

Stosunek do nauki

 • Nie pracuje systematycznie i na miarę swoich możliwości.
 • Czasami nie odrabia zadań domowych, zdarza mu się nie przygotować do lekcji, zapomina o przyborach szkolnych, obuwiu, stroju gimnastycznym.
 • Zdarza mu się sporadycznie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, reaguje na upomnienia.
 • Niechętnie i niedbale wykonuje polecenia nauczyciela.
 • Ma pojedyncze nieusprawiedliwione godziny (max. 5 godzin w semestrze).
 • Bez usprawiedliwionych przyczyn sporadycznie spóźnia się na lekcje.
 • Po otrzymanych upomnieniach wykazuje chęć poprawy.

Kultura osobista

 • Zdarza mu się używać wulgaryzmów.
 • Nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, osobom starszym, przyjmuje lekceważącą postawę podczas rozmowy.
 • Bywa konfliktowy i nieżyczliwy wobec innych.
 • Jest upominany podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez szkolnych i klasowych.
 • Stara się dostosować swój wygląd i ubiór do wymogów szkolnych.
 • Sporadycznie pozostaje po lekcjach bez opieki nauczyciela.
 • Swoim zachowaniem zdarza mu się stwarzać sytuacje niebezpieczne na lekcjach, w czasie przerw, po lekcjach w szkole jak i poza nią.
 • Nie zawsze potrafi krytycznie ocenić własne postępowanie.
 • Zdarza mu się obrażać w formie słownej lub internetowej, telefonicznej kolegów.
 • Stara się zmienić swoje zachowanie

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Niechętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 • Nie wypełnia sumiennie powierzonych mu obowiązków.
 • Nie zawsze realizuje podjęte zobowiązania.
 • Nie dostrzega potrzeby pomocy młodszym i słabszym.
 • Nie szanuje pracy innych.
 • Nie angażuje się w udział w konkursach i zawodach na terenie szkoły jak i poza nią.

Posiada nie więcej niż 6 uwag negatywnych – nie mogą to być uwagi, które dotyczą zachowań niebezpiecznych dla innych i dla samego ucznia.

Otrzymał  max. 1 raz naganę Wychowawcy.

    

Ocena nieodpowiednia

Otrzymuje ją uczeń, którego cechują następujące zachowania negatywne:

Stosunek do nauki

 • Nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.
 • Nie przygotowuje się do lekcji.
 • Nie odrabia zadań domowych.
 • Nie przynosi potrzebnych przyborów szkolnych.
 • Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • Jest nieuczciwy wobec nauczyciela, odpisuje zadania i sprawdziany.
 • Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 • Nie wykazuje chęci poprawy ocen.
 • Na lekcjach spożywa posiłki i żuje gumę.
 • Ma liczne spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Kultura osobista

 • Nie szanuje symboli narodowych i religijnych.
 • Używa wulgarnych słów.
 • Odnosi się lekceważąco do nauczycieli, rodziców, innych dorosłych jak i rówieśników.
 • Prowokuje konflikty rówieśnicze, bierze udział w bójkach, grozi i zastrasza.
 • Znęca się nad zwierzętami.
 • Zdarzają mu się kradzieże, wyłudzenia i wymuszenia od innych.
 • Nie przestrzega ustaleń dotyczących ubioru i wyglądu ucznia szkoły (maluje włosy, paznokcie, stosuje makijaż, ubiera się ekstrawagancko).
 • Pozostaje bez powodu po lekcjach bez opieki nauczyciela.
 • Niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, klasowych wycieczek, jest często upominany.
 • Niszczy sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
 • Swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Nie wykazuje aktywności społecznej – nie angażuje się w życie klasy i szkoły, nie podejmuje żadnych zobowiązań.
 • Wyśmiewa i neguje aktywność innych osób.
 • Niszczy pracę innych, mienie szkoły, cudzą własność.
 • Złośliwie przeszkadza w organizacji imprez klasowych i szkolnych.
 • Swoim zachowaniem i postawą szkodzi pozytywnemu wizerunkowi szkoły.

Posiada max 10 uwag negatywnych dotyczących głównie zachowań niebezpiecznych dla innych i dla samego ucznia.

Otrzymał  max. 3-krotnie naganę Wychowawcy lub 1x naganę Dyrektora szkoły.

      

Ocena naganna

Otrzymuje ją uczeń, którego zachowanie rażąco odbiega od ogólnie przyjętych norm życia społecznego:

Stosunek do nauki

 • Lekceważy obowiązki szkolne.
 • Nie poprawia ocen oraz nie wyraża chęci ich poprawy.
 • Uniemożliwia prowadzenie lekcji.
 • Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 • Nie przywiązuje uwagi do nieobecności oraz spóźnień, nie usprawiedliwia ich.

Kultura osobista

 • Dotkliwie krzywdzi fizycznie lub psychicznie inną osobę.
 • Ulega nałogom i namawia do tego innych.
 • Wchodzi w konflikt z prawem.
 • Nagannym zachowaniem demoralizuje innych.
 • Nie wyraża chęci poprawy.
 • Notorycznie łamie reguły życia społeczności szkolnej.

Aktywność społeczna na rzecz klasy i szkoły

 • Nie wykazuje żadnej aktywności społecznej.

Otrzymuje liczne negatywne uwagi dotyczące zachowania.

Otrzymał liczne nagany od Wychowawcy.

Otrzymał naganę od Dyrektora szkoły.

  

Uwagi końcowe

Ocenę z zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna na konferencji klasyfikacyjnej za pierwszy semestr jak i na koniec roku.

 • Ostateczna decyzja w sprawie oceny należy do wychowawcy klasy. Proponowana ocena ma być wpisana z datą wystawienia, w celu poinformowania rodziców.
 • Rodzic lub prawny opiekun ma prawo odwołać się od wystawionej rocznej oceny z zachowania ucznia w formie pisemnej skierowanej do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaklyczno-wychowawczych. Dyrektor po stwierdzeniu faktu niezgodności z regulaminem podczas wystawiania oceny powołuje Komisję, która ostatecznie ustala roczną ocenę z zachowania. W skład Komisji wchodzą dyrektor szkoły – przewodniczący, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w danej klasie, pedagog lub psycholog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców. Komisja ustala ocenę w oparciu o regulamin w drodze głosowania. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez wychowawcę. Z pracy Komisji sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin posiedzenia, pisemne uzasadnienie ustalonej oceny.
 • Ustalony Regulamin Oceniania Zachowania został poddany ewaluacji przez Zespół Wychowawczy w okresie czerwca 2018r. do września 2018r.
 • Z powyższym Regulaminem Wychowawca zapoznaje uczniów oraz Rodziców nie później niż do końca września 2018r. Dopuszczalne jest poinformowanie Rodziców przy pomocy komunikatora – Dziennika elektronicznego. Rodzic potwierdza pisemnie, że zapoznał się z Regulaminem Oceniania Zachowania.
 • Regulamin zatwierdza Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 • Regulamin wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu i obowiązuje od 1 września 2018r..

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50