Skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III

 

PRZEWODNICZĄCA: Milena Gierlicka kl. 3a

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Estera Dubiel kl. 3b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Magdalena Radkowska kl. 2a

  

Skład Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII

 

PRZEWODNICZĄCA: Alicja Farbaniec kl. 8b

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Nela Szaniawska kl. 7a

OSOBY WSPOMAGAJĄCE:  Amelia Ożóg kl. 7b, Nikola Krukierek kl.8a

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991( Dz.U 1991 Nr 95 poz.425, z późn.zm.).
 • Regulamin uchwalony przez społeczność uczniowską.
 • Samorząd jest jedynym reprezentantem uczniów.
 • Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.

II. Podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego podejmowane przez uczniów wynikające z ich potrzeb i zainteresowań

1. Organizowanie warunków wspólnego życia w szkole poprzez:

 • współpracę z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły
 • ustalenie warunków współżycia w szkole
 • współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 • dbanie o ład, porządek i higienę
 • organizowanie prac porządkowych na terenie szkoły
 • wyrabianie u uczniów postaw samokontroli, zdyscyplinowania i odpowiedzialności za własne postępowanie.

2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów pozwalających im w różnorodny sposób rozwijać życie kulturalne:

 • wyjścia do kina
 • projekcje filmów
 • organizowanie konkursów, wycieczek, zabaw klasowych, rozgrywek sportowych, itp.

3. Ułożenie harmonogramu apeli i uroczystości szkolnych z opiekunami samorządu, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

4. Prowadzenie działalności celem pozyskiwania środków dla potrzeb samorządu:

 • organizowanie płatnych dyskotek.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, jak również wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

6. Prowadzenie współzawodnictwa między klasami o puchar dla „Klasy na 5”  i  „ Klasy z najwyższą frekwencją”.
W rywalizacji o puchar „Klasa na 5” pod uwagę brane są kryteria:

 • posiadanie mundurków i obuwia zamiennego przez uczniów danej klasy
 • wysoka średnia na koniec semestru/roku szkolnego
 • udział klasy w akcjach charytatywnych.

III. Struktura Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Pracą samorządu kieruje Rada Samorządu wybierana spośród samorządów klasowych.

3. Rada samorządu współpracuje z Dyrektorem Szkoły, samorządami klasowymi, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4. Członkowie samorządów klasowych wybierani są w poszczególnych oddziałach klasowych.

5. Członkowie rady wybierani są w głosowaniu równym, powszechnym i tajnym:

 • wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września,
 • prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII.
 • wybranym do Rady Samorządu może być każdy uczeń klasy zaproponowany przez samorząd klasowy.

6. W skład Rady Samorządu wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca
 • sekretarz
 • przewodniczący sekcji (porządkowej, rozrywkowej, dekoracyjnej, charytatywnej, fotograficznej)

7. Do zadań Rady Samorządu należy:

 • zwoływanie zebrań samorządów klasowych
 • sprawowanie władzy uczniowskiej i na forum samorządu zdawanie  sprawy ze swej działalności
 • przyjmowanie i rozpatrywanie spraw ważnych dla uczniów i szkoły
 • ścisła współpraca z samorządami klasowymi
 • występowanie do Dyrekcji Szkoły, opiekunów samorządu z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania
 • gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną.

8. Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok szkolny. Samorząd może dokonywać zmian personalnych w składzie Rady Samorządu przez upływem kadencji.

9. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Ogólne zebrania samorządu odbywając się na wniosek Rady SU.

10. Do zadań samorządów klasowych należą:

 • informowanie na bieżąco uczniów swoich klas o pracach i działalności samorządu
 • ścisła współpraca z wychowawcą
 • pełnienie roli organu wykonawczego w SU, branie odpowiedzialności za działalność swoich klas
 • składanie półrocznego sprawozdania z działalności samorządu klasowego.

IV. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z pozostałymi organami szkoły: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczący realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

V. Fundusze Samorządu Uczniowskiego:

 • dochody z imprez szkolnych
 • dary przekazywane przez sponsorów na nagrody w konkursach
 • nagrody fundowane przez Radę Rodziców.

VI. Obowiązki członków Samorządu:

 • przestrzeganie regulaminu Samorządu Uczniowskiego
 • wykonywanie uchwał Samorządu Uczniowskiego
 • sumienne wykonywanie powierzonych zadań
 • aktywne uczestniczenie w pracach Samorządu Uczniowskiego.

VII. Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego i jego obowiązki:

 • nauczyciel wybrany przez ogół społeczności uczniowskiej w drodze głosowania
 • kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata szkolne
 • opiekun Samorządu może powołać do pomocy dwóch nauczycieli, jako opiekunów wspierających samorządu
 • wybór opiekuna samorządu następuje w ostatnim miesiącu kończącej kadencji
 • pełni rolę doradczą i koordynacyjną w pracy Samorządu Uczniowskiego
 • na wniosek Rady Samorządu bierze udział w zebraniach
 • przekazuje Radzie Pedagogicznej wnioski i uchwały przekazywane przez Radę Samorządu.

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50