REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

§ 2
Słowniczek


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie.
Biblioteka – biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie.
Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Rodzic – rodzic, prawny opiekun ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.


§ 3
Przyjęcie podręczników na stan szkoły

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki.
2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i stanowią zasoby biblioteki szkolnej.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji podlegają ewidencji
w księgach inwentarzowych.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
5. Materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji rejestrowane są w ewidencji pozabilansowej.

§ 4
Użytkownicy podręczników

1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych
z zapisem w dzienniku lekcyjnym.

§ 5
Okres trwania wypożyczenia


1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego. Termin ich zwrotu mija nie później
niż tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego.
3. Podręczniki w klasach I-III, które składają się z kilku części, wypożycza się na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy.
4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik z przedmiotu objętego egzaminem nie później niż do końca sierpnia danego roku.

§ 6
Procedura wypożyczania podręcznika


1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, pobiera z biblioteki materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy i potwierdza fakt odbioru tych materiałów podpisem na karcie odbioru materiałów ćwiczeniowych.
2. Wraz z pobraniem zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów wychowawcy mają obowiązek przygotować listę, na której rodzice uczniów / prawni opiekunowie potwierdzają podpisem odbiór zestawu oraz znajomość Szkolnego regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast należy zgłosić wychowawcy lub bibliotekarzowi.

§ 7
Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma § 10 Regulaminu.


§ 8
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem


1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Wraz z upływem terminu wypożyczenia (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. naprawić drobne uszkodzenia, usunąć zabrudzenia, następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, itp.).


§ 9
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego


1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany naprawić podręcznik .
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.


§ 10
Zakres odpowiedzialności


1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Rodzic może również odkupić podręcznik.
3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie stosownych regulacji prawnych.
4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników biblioteka wystawia rodzicowi wezwanie do zapłaty.
5. Termin zwrotu kosztów winien być zgodny z treścią wezwania do zapłaty.
6. § 10 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
3. Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2023 r.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID19  

Zasady bezpieczeństwa

 • Z punktu obsługi czytelnika w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
 • Dystans pomiędzy oczekującymi musi wynosić minimum 2 m.
 • Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Czytelnicy korzystający z biblioteki muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Zapewnia się regularne wietrzenie pomieszczeń biblioteki oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów.

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą korzystać tylko z wypożyczeń na zewnątrz, czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Chcąc wypożyczyć książkę, należy wcześniej ją zarezerwować (kontakt z nauczycielem – bibliotekarzem poprzez Wiadomości Dziennika Librus).
 • Bibliotekarz przygotuje wcześniej książki do odbioru zgodnie z zamówieniem i skontaktuje się w sprawie odbioru. Istnieje możliwość zwrotu książek do biblioteki poprzez pozostawienie ich u pracownika dyżurującego przy wejściu głównym szkoły. Książki takie trzeba przynieść w worku podpisanym: imię, nazwisko, klasa, numer ucznia w dzienniku, liczba zwracanych książek.
 • Książki zwracane przez czytelników zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, po tym okresie zostaną ponownie włączone do księgozbioru.


Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

 1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i nauczyciele.
 3. Przy wejściu do biblioteki znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Użytkownicy biblioteki (pracownicy i uczniowie) mają obowiązek dezynfekować ręce po wejściu do biblioteki oraz zasłaniać nos i usta.
 5. Zaleca się noszenie rękawiczek ochronnych przez personel.
 6. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę. Zaleca się dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. W bibliotece wyznaczone zostaną strefy dla pracownika biblioteki oraz użytkowników zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 8. Użytkownicy biblioteki nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni (kwarantanna) do wydzielonego miejsca (np. wydzielonej półki), oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 10. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 11. Uczniowie klas I-III korzystają z zasobów biblioteki szkolnej pod nadzorem wychowawcy, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, według harmonogramu ustalonego z nauczycielem biblioteki.
 12. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50