REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie

Rozdział 4
     § 9. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły.

2. Ilekroć mowa o:
1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

5. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z instrukcją przetwarzania danych.

7. Odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem.

8. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

9. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) uczniowie są zobowiązani do obłożenia wypożyczonych podręczników;
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

10. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy oraz materiały biblioteczne. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

11. Rodzic/prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

13. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

  

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID19  

Zasady bezpieczeństwa

 • Z punktu obsługi czytelnika w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
 • Dystans pomiędzy oczekującymi musi wynosić minimum 2 m.
 • Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Czytelnicy korzystający z biblioteki muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Zapewnia się regularne wietrzenie pomieszczeń biblioteki oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów.

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą korzystać tylko z wypożyczeń na zewnątrz, czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Chcąc wypożyczyć książkę, należy wcześniej ją zarezerwować (kontakt z nauczycielem – bibliotekarzem poprzez Wiadomości Dziennika Librus).
 • Bibliotekarz przygotuje wcześniej książki do odbioru zgodnie z zamówieniem i skontaktuje się w sprawie odbioru. Istnieje możliwość zwrotu książek do biblioteki poprzez pozostawienie ich u pracownika dyżurującego przy wejściu głównym szkoły. Książki takie trzeba przynieść w worku podpisanym: imię, nazwisko, klasa, numer ucznia w dzienniku, liczba zwracanych książek.
 • Książki zwracane przez czytelników zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, po tym okresie zostaną ponownie włączone do księgozbioru.


Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

 1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i nauczyciele.
 3. Przy wejściu do biblioteki znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Użytkownicy biblioteki (pracownicy i uczniowie) mają obowiązek dezynfekować ręce po wejściu do biblioteki oraz zasłaniać nos i usta.
 5. Zaleca się noszenie rękawiczek ochronnych przez personel.
 6. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę. Zaleca się dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. W bibliotece wyznaczone zostaną strefy dla pracownika biblioteki oraz użytkowników zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 8. Użytkownicy biblioteki nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni (kwarantanna) do wydzielonego miejsca (np. wydzielonej półki), oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 10. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 11. Uczniowie klas I-III korzystają z zasobów biblioteki szkolnej pod nadzorem wychowawcy, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, według harmonogramu ustalonego z nauczycielem biblioteki.
 12. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50