NABÓR DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

NABÓR DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

NABÓR

NA ROK SZKOLNY
2023/2024

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/

Od 8 lutego 2023 r. na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/krosno można będzie wypełniać zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej. Wypełnione zgłoszenie w Internecie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej najpóźniej do 13 lutego 2023 r. do godz. 15.00.
Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu rozpocznie się 16 lutego 2023 r.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić wniosek na stronie internetowej NABÓR wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole podstawowej, która została wybrana na pierwszym miejscu we wniosku (maksymalnie trzy szkoły). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, za które zostaną naliczone punkty.
Od 16 lutego 2023 r. do 23 lutego 2023 r. do godz. 15.00 można wypełniać wnioski i składać je w szkole pierwszego wyboru.

  

Nasz największy atut: KLIMAT SZKOŁY - przyjaznej, otwartej, wspierającej, wsłuchującej się w głosy uczniów i Rodziców.

Jesteśmy szkołą:
- w której nie dzwonią dzwonki,
- w której uczniowie klas czwartych są objęci programem "SP! Serce i Pomoc", mający na celu łatwiejszy start na drugim etapie edukacyjnym,
- w której dzieci uczą się poprzez działanie i doświadczanie, pracują metodami aktywnymi, mają wpływ na proces uczenia się,
- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
- prowadzącą szeroki zakres działań edukacyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych,
- rozwijającą dociekliwość uczniów, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
- przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,
- tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjającego efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,
- zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami,
- która od roku szkolnego 2023/2024 planuje wprowadzenie nauczania blokowego, mającego na celu zmniejszenie ilości lekcji w ciągu jednego dnia oraz ograniczenie zadań domowych.

Atuty naszej szkoły:
1. Dzieci uczą się w komfortowych warunkach: bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce, przestrzeń edukacyjna pozwalająca uczyć się, rozwijać talenty i zainteresowania.
2. Nauka odbywa się na jedną zmianę.
3. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 6.45 do 7.30 oraz 11.30 do 16.15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wiekowych.
4. Szkoła posiada nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko trawiaste, bieżnię i skocznię.
5. Dysponujemy również salą gimnastyczną, odnowioną salą teatralną, salą do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nowoczesną szatnią.
6. W ogródku przyszkolnym znajduje się bezpieczny plac zabaw. Budynek szkoły jest ogrodzony, całodobowo monitorowany.
W szkole jest również monitoring wewnętrzny.
7. Zapewniamy ponadto: możliwość korzystania z posiłku dwudaniowego, opiekę pielęgniarki, wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
8. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych, podręczników, bezpłatnego mleka oraz owoców.
9. Posiadamy nowoczesną bibliotekę, czytelnię multimedialną, pracownię komputerową – 24 stanowiska z dostępem do Internetu.
10. Stosujemy w pracy Ocenianie Kształtujące, metodę pracy z uczniem zwiększającą jego motywację do nauki i samodzielnych poszukiwań.
11. Szczególną opieką otaczamy uczniów mających problemy (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjne, logopedyczne, wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa).
12. Od godziny 7.30 i w trakcie wszystkich przerw nauczyciele spędzają czas z uczniami. Dyżurują w klasach i na korytarzach, zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
13. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Wolontariatu.
14. Rokrocznie organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości.
15. Posiadamy Certyfikaty:
- "Szkoła bez przemocy"
- "Szkoła Promująca Zdrowie" - certyfikat krajowy
- "Szkoła z Klasą"
- "Szkoła przyjazna dla sportu"
- "Szkoła otwarta na TIK"
- "Szkoła ucząca się" - certyfikat nadany przez Radę Jakości CEO w Warszawie
- "Wiarygodna szkoła"
- "Szkoła ekspercka"
- "Bezpiecznie tu i tam"
- "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
- "Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom" (najwięcej tytułów laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród krośnieńskich szkół podstawowych w roku 2017/18).
16. W ostatnich latach realizowaliśmy lub realizujemy projekty: "Klasa 2.0","Mały Mistrz", "Szachy w szkole", "W-F z Klasą", "Aktywna Edukacja", "Biezpieczna+", "Cybernauci", "SP! Serce i pomoc", "Aktywna tablica", "Laboratorium Przyszłości", "Szkolny Klub Sportowy".

Sześciolatek w pierwszej klasie
Jesteśmy szkołą przyjazną dla dzieci sześcioletnich. Nasze sale wyposażone są w tablice interaktywne, nowoczesne przybory dydaktyczne, a każda klasa może korzystać z  "Magicznego dywanu".Każdy uczeń ma własną szafkę, w której może zostawić swoje podręczniki i przybory szkolne. W salach znajduje się oddzielona przestrzeń do gier i zabaw, w której dzieci bawią się i uczą na dywanie. Zajęcia odbywają się na parterze, przez co uczniowie oddzieleni są od klas starszych, dzięki temu mają zapewnione większe poczucie bezpieczeństwa. Raz w tygodniu uczniowie przechodzą do pracowni komputerowej, w której odbywają się zajęcia informatyczne. Zajęcia wychowania fizycznego zawsze realizowane są w salach przystosowanych do zajęć sportowych, boisku szkolnym lub placu zabaw. Uczniowie klas I-III mogą skorzystać z opieki świetlicowej w godzinach 6.45-7.30 oraz 11.30-16.15. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, integrują się z rówieśnikami podczas gier i zabaw oraz mają możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela w czasie odrabiania zadań domowych. Każde dziecko może skorzystać z dwudaniowego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ramach zajęć organizują dla dzieci liczne wyjścia do RCKP, kin, muzeów, Etnocentrum. Każdy Rodzic może skorzystać bogatej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym z pomocy psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, tyflopedagoga, logopedy, surdopedagoga, specjalisty do pracy z dziećmi autystycznymi oraz specjalisty rewalidacji ruchowej.

Zajęcia pozalekcyjne:
Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i talentów wszystkim uczniom. Oferta zajęć uwzględnia potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych.
Szkoła prowadzi koła zainteresowań:
- przedmiotowe,
- programowanie,
- czytelnicze,
- teatralno-artystyczne,
- plastyczne,
- szachowe,
- sportowe,
- turystyczne,
- taneczno-muzyczne.

Zobacz zdjęcia

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:45 – 10:30
4 10:40 – 11:25
5 11:30 – 12:15
6 12:35 – 13:20
7 13:25 – 14:10
8 14:15 – 15:00
9 15.05 – 15.50